شنبه, 4 آذر 1396

قوانین برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه 5 ساله اول
تعداد دریافت : 0 خلاصه
قانون برنامه 5 ساله دوم
تعداد دریافت : 0 خلاصه
قانون برنامه 5 ساله سوم
تعداد دریافت : 0 خلاصه
قانون برنامه 5 ساله چهارم
تعداد دریافت : 0 خلاصه
قانون برنامه 5 ساله پنجم
تعداد دریافت : 0 خلاصه
صفحه1از212.بعدي.برو

قوانین و برنامه های ملی نظام سلامت

سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان
تعداد دریافت : 0 خلاصه
نقشه جامع علمی سلامت
تعداد دریافت : 0 خلاصه
سیاست های کلی سلامت کشور
تعداد دریافت : 0 خلاصه
دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت
تعداد دریافت : 0 خلاصه
برنامه طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت
تعداد دریافت : 0 خلاصه
صفحه1از3123.بعدي.برو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8